Medezeggenschapsraad (MR) en GMR

Wie zijn wij? 
Een groep van enthousiaste ouders en leerkrachten die betrokken zijn bij De Veenbrug. 

Wat doen we?
We bespreken samen met de directeur het reilen en zeilen en het beleid van de school. 
Door deze gesprekken ontstaat er meer wederzijds begrip tussen ouders en leerkrachten, c.q. school. Samen stellen wij de agenda voor de vergadering op.

De MR heeft bij bepaalde schoolse zaken instemmings- dan wel adviesbevoegdheid.
De voorzitter van de MR heeft overleg met de voorzitter van de OR.
Hierdoor blijven we op de hoogte van elkaars bezigheden.

Hoe vaak komen we bij elkaar?
We hebben 5-6 vergaderingen per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar. Wie interesse heeft om eens een vergadering bij te wonen, kan de agenda krijgen via de voorzitter van de MR.

Waarom is het leuk om deel uit te maken van de MR?
*   Mee kunnen werken aan een plezierige school voor de kinderen, leerkrachten en ouders.
*   Zelf invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de school.
*   Door een grotere betrokkenheid weet je beter wat er op school gaande is.
*   Een aanspreekpunt kunnen zijn voor alle ouders inzake het beleid van de school.
*   Op een andere manier met leerkrachten om kunnen gaan.
* Enz. enz.

Wilt u de MR mailen? Dat kan!
Het mailadres is mr @ veenbrug-ikt.nl

GMR                                                                                                                   Onze onderwijsstichting kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). In deze raad zijn alle elf scholen van de stichting vertegenwoordigd door een ouder of personeelslid. Deze GMR vergadert zeven keer per jaar waarin men de grote beleidslijnen van de stichting controleert en waar nodig wijzigt. Mocht u vragen hebben of opmerkingen betreffende het gevoerde bestuursbeleid dan kunt u bij onze vertegenwoordiger in de GMR of één van de andere MR-leden terecht.

Wilt u het MR-jaarverslag of de -jaarplanning inzien?
Dan kunt u cotnact opnemen met mr @ veenbrug-ikt.nl .