Medezeggenschapsraad (MR)

  Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf.

  Het ministerie van onderwijs vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk betrokkenen hierover kunnen meepraten en daarom is de MR in het leven geroepen. Deze bestaat uit een oudergeleding, een personeelsgeleding en de directeur is adviserend lid.

  Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 1992 geactualiseerd

  Wat zijn de taken?
  Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
  De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
  • verbetering van het onderwijs
  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school).

  Wat zijn de bevoegdheden?
  De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
  • Informatierecht
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
  • Recht op overleg
  Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken.
  • Initiatiefrecht
  Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
  Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
  • Instemmingsrecht:
  Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
  • Adviesrecht:
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

  Medezeggenschapsraad – De MR voor ouders
  Wat betekent de MR voor mij als ouder?
  Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

  Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

  Hoe kom je in de MR?
  De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

  Wat is het verschil met de ouderraad?
  De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van de Veenbrug een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

  De volgende ouders hebben zitting in de MR:
  - Dhr. B. Hekman (voorzitter)
  - Mevr. P. Haandrikman (secretaris)

  Personeelsleden:

  Alice Roelofsen

  - Tine Bove

  5x per jaar bij elkaar.

  Jaarverslag 2014-2015  Jaarverslag 2015-2016 Jaaragenda MR 2016-2017